Connect with us

Бәрі туралы

Информатика

Алгоритмдердің негізгі басқару структуралары. Алгоритмдік тіл, алгоритмдік тілдің жалпы ережелері

Алгоритмдердің негізгі басқару структуралары. Алгоритмдік тіл, алгоритмдік тілдің жалпы ережелері

Мектептік алгоритмдіктілдің негізгі объектілері командалар болыптабылады.Командалардың көмегімен нұсқауларды жазамыз.

Командалардың екі түрі қолданылады:

– Жай командалар

  • Құрама командалар.

Жай командалар нақты орындалатын қарапайым командаларды сипаттайды. Мына К:= С Меншіктеу командасы жай команданың мысалы бола алады, мұнда К-айнымалысының аты, ал С – арифметикалық өрнек.

Құрама командаға:тармақталу және қайталану командалары жатады.

Компьютерге арналған программаны құруда оған алгоритмдік тіл негіз бола алады. Алгоритмдік тіл алгоритмді жазу және оқу үшін керек.Алгоритмдік тілдің ережелері оның қасиеттерінің орындалуын қамтамасыз ететіндей етіліп таңдалынып алынады.Қарапайым жағдайда алгоритмді мектептік алгоритмдік тілде былай жазады:

 Алг алгоритмнің аты

Берілгені алгоритмнің қолданылу шарты

Керек алгоритмді орындау мақсаты

Басы

Алгоритм денесі (командалар тізбегі)

  Соңы

Алгоритмдік тілде пайдаланылатын алг, берілгені, керек, басы, соңы деген санаулы ғана сөздер қызметші сөздер деп аталады және олар алгоритмді сипаттау үшін қолданылады.Алгоритмнің басы деген қызметші сөзге дейінгі бөлігі алгоритмнің тақырыбы деп аталады.

Алгоритмнің басы және соңы қызметші сөздерінің арасында жазылған бөлігі алгоритмнің денесі деп аталады.

  1. Q Basic тілінің алфавиті
Символ Аталуы Символ Аталуы
 

A-Z

a-z

0-9

 

!

#

%

&

 

$

 

·

,

;

 

бас әріптер

кіші әріптер

сандар

бос орын

леп белгісі

диез

пайыз белгісі

амперсант белгісі

доллар белгісі

қос тырнақша

апостроф(жалқы тырнақша)

нүкте

үтір

нүктелі үтір

 

:

+

*

/

^

=

 

<

>

( )

 

?

~

 

 

қос нүкте

қосу белгісі

азайту белгісі

Asterisc жұлдызша

Көлбеу сызық

Кері көлбеу сызық

Кірістірме белгісі

Теңдік белгісі

 

Кішілік белгісі

Үлкендік белгісі

Сол және оң жақша

 

Сұрақ белгісі

Ерекшелеу белгісі

тильда

 

Q Ваsic тілінде жасалған программа жолма-жол жазылған осы операторларының бірізділігінентұрады.Бір жол бірнеше операторлардан тұруы мүмкін, олар бір-бірінен қос нүкткмен бөлінеді.

Kомпютер экранында Q Bаsic-те сурет салу үшін келесі грфикалық операторлар қажет.

Оператор Пішін Қызметі Ескерту
SCREEN

 

 

PSET

 

 

LINE

 

 

 

 

 

LINE

 

 

 

 

 

 

 

LINE

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCLE

 

 

 

 

 

 

PAINT
SCREEN 9

 

 

PSET(х,Y),С

 

 

LINE(Х,Y1)-(Х2,Y2),C

 

 

 

 

LINE(Х1,Y1)-(Х2,Y2,),С,B

 

 

 

 

 

 

LINE(Х1,Y1,)-(Х

2 ,Y2,),С,BF

 

 

 

 

 

 

CIRCLE(X.Y)

R.C

 

 

 

PAINT(X.Y).C

 

Графикалық режім

 

Нүктенің кескіні

 

Кесіндінің кескіні

 

 

 

 

Тікбұрыштың кескіні

 

 

 

 

 

 

Боялған тікбұрыштың кескіні

 

 

 

 

 

 

Шеңбердің

Кескіні

 

 

 

Тұйықталған

Фигураның боялуы

640*350 экранды шешу

 

Х,Y-нүкте кординаттары,С-кескіннің түсінің номері

 

Х1,Y1,Х2,Y2-кесіндінің үштарының координаттары,С-кескін түсінің номері.

 

 

Х1,Y1,Х2,Y2,-тік-бұрыш диаганалі ұштарының координаттары,С-кескін түсінің номері,В-тікбұрышсалу керекекенін көрсететін параметр.

 

 

Х1,Y2,Х2,Y2,-тікбұрыш диаганалі ұштарының координаттары,С-кескін түсіпің номері,BF-боялғен тікбұрыш салу керек екенін корсететін параметр.

 

X.Y.-шеңбердіңортасының

Координаттары,R-шеңбердің радиусы,

C-кескін түсінің нөмірі.

 

X..Y-боялу баслатын

Нүктенің координаттары,X.Yфигура

Ақпараткөрсетімініңграфикалықпішініыңғайлы жәнекөрнекі, кейбіржағдайдасолғанатүсінікті. Дисплейэкранындаэкранныңсолжақтағыжоғарғынүктесіндебасталатын, солданоңғақарайбағытталғанХөсімен,жоғарыдантөменбағытталғанҮ өсіменкоординаттардыңтікбұрышжүйесібекітіледі.Экрандағыбарлыққұрылымдардыжазықтықтатүрлібояу түстерінжәнесызуларынпайдаланасуретсалудепқарауғаболады.

Графикалық операторларды пайдаланылатын түстер номерлері:

Түсінөмірі,С  Түсі Түснөмері,С  Түсі
0

1

2

3

4

5

6

7

 

Қара

Көк

Жасыл

Аспанкөк

Қызыл

Сия көк

Қоңыр

сұр

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Қара-сұр

Ашық-көгілдір

Салаттүстер

Көгілдір

Қызғылт

Қызылкүрең

Сары

ақ

 

АлгоритмдіQBаsістіліндежүзегеасырумысалынқарайық.Олүйсалуалгоритмінпрограмматүріндеқайтакөшірейік.

REMүйсалу

SCREEN9

LINE(100, 200)-(300, 100), 5, B

LINE (100, 100)-(200, 50), 5: LINE (200,50)-(300, 100), 5

LINE(200,150)-(275, 200), 12,BF

CIRCLE (200, 75), 20, 12

PAINT (200, 75),12

© Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top