Connect with us

Бәрі туралы

Информатика

Есепті компьютерге шығарудың негізгі кезеңдері

Есепті компьютерге шығарудың негізгі кезеңдері

Есептікомпьютердешығарудыңбіразбөлігікомпьютерсізжүзегеасырылатынмынадай негідікезеңдердентұрады.

1.Есептіңқойылуы:

 -есептуралыақпараттарды жинау;

 • есептің шартынтұжырымдау;
 • есепті шығарудыңақтықмақсатынанықтау;
 • нәтижелерді беру пішіндерінанықтау;
 • деректерді сипаттау(олардыңтүрін,шамалардыңауқымын, құрылымын т.с.с)

 2.Есепті, модельдердіталдау жәнезерттеу;

-есептің бар ұсақарын талдау;

– техникалық және праграмалық құралдарды талдау;

 • математикалық модельдерді жасақтау;
 • деректер құрлымын жасақтау.

3.Алгаритмді жасақтау:

-алгаритмді жобалау тәсілдерін талдау;

-алгаритімді жазу пішінін (блок-схема,МАТ т.б)таңдау;

-тестерді және тестілеу тәсілдерін таңдау;

-алгаритмді жобалау.

4.Праграммалау:

-праграммалау тілін таңдау;

-деректерді ұйымдастыру тәсілдерін айқындау;

-алгаритмді таңдалынып алынған праграммалау тілінде жазу.

5.Тестілеу және жөндеу:

-синтаксистік жөндеу;

-симантикасын және логикалық құрлымын жөндеу;

-тестілік есептеулер және тестілеу нәтижелерін талдау;

-програманы жетілдіру.

 1. Есептің шешіліу нәтижесін талдау.

Қажет болатын болса 2-5 кезеңдерді қаитадан орындаи отырып математикалық модельді айқындай түсу.

 1. Программаны даярлау.

-нақтылы есепті шығару үшін программаны жетілдіру ;

-есепті шешуге, математикалық моделге, алгоритмге, программаға, тестер жиынына, программаны пайдалану үшін қужаттар жасау.

 1. Программаны жасақтау.

Программаны жасақтау процесін мынадай формуламен өрнектеуге болады:

Программаны жасақтау = даярлау + тексеру және жөндеу.

Іс жүзіндк нақты және жеткілікті дәрежеде күрделі программаны қателіксіз құру мүмкін емес. Кеткен қателіктерді анықтау үшін программаны компьютерге ендіріп, іске қосқанға дейін былай тексереміз.

Программа мәтінін “қолмен” қара шығу, тексеру және айналдыру арқылы тексеруге болады.

 • Программа мәтінін арап шығару. Программа мәтінін жазуда кеткен қателіктерді және программаның алгоритмнен алшақтығын анықтау үшін арап шығады. Ең маңыздысы барлық циклдердің ұйымдастырылуын қарап шығу.Шартты операторлардағы шарттарды, бағыныңқы программаларға қатынс жасаудағы аргументтерді тексеріп шығу пайдалы.
 • Программаны тексеру. Тексеру кезінде прнограмманың не істейтіндігін ұмыту және ол турлы тексеру барысында білу керек. Тек программаны тексеруаяқталғаннан кеиін ғана оның не істейтіндігін еске түсіруге және программаның нақты әрекетін талап етілетін әрекеттермен салыстыруға болады.
 • Программаны айналдыру. Айналдырудың мәні программаның компюерде орындалуын программалаушының ойынша орындау болып табылады.

Айналдыруды орындау үшін кейбір алғашқы деректерді беріп және олармен қажетті себептеулерді жүргізу қажет. Айналдыру – бұл еңбекі көп талап ететін қиын процесс, сондықтан он тек программаның логикалық күрделі бөліктерін қолданған жөн.

 1. Мәселе. Тест атты әзіл программа құрыңыздар. Бұл пограмма алдымен әңгімелесуші адамның есімін, одан кейін “санды нөлге бөлуге болама?” деген сұрақ қоя отырып, адамның математикалық білімінің деңгейін анықтауы тиіс.

Шешуі: 10 REM тест

20 PRINT “Абыржымаңыз. Сіздің есіміңіз”;I $

30 PRINT “Өте жақсы,”; I $; “ ! “

40 PRINT “Сұраққа жауап беріңіз : “

50 INPUT “ Санды нөлге бөлуге болама ?”; A $

60 IF A $ = “жоқ “ THEN 80

70 IF A $ = “ия” THEN HO ELSE 130

75 GOTO 90

80 PRINT “ келесі кім “ ?”

100 GOTO 140

110 PRINT I $ ; “, Сіз математикадан нашарсыз”

120 GOTO 20

130 PRINT I $ ; “, Сізге математиканы қайталауға тура келеді”

140 GOTO 20

150 END

sin x ,егер х < -1

1- x2

У= f (x)=arc tgx2, егер –1,≤ x ≤ 1

en (x+0.80), егер x<1

Функциясының мәнін есептеуге арналған алгаритм және программа құрыңыздар.

АлгФункция (нак х)

Берілгені х

Керек

Басы

Егер х < -1

Онда мән: = sin (x)/ (1-x ** 2)

әйтпесе

егер х > 1

онда мән: = en (x+0.8)

әйтпесе мән: = arc tg (x**2)

бітті

бітті

соңы

10 REM функция

20 INPUT “x2 “ ; x

40 IF x> 1 THEN y =LOG (x+0.8) ELSE

30 IF x < -1 THEN y = sin (x)/ (1- x^2)

 GOTO 50

45 y= ATN (x^2)

50 PRINT “ f(“;x;” )=”; y

60 END


© Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top