Connect with us

Бәрі туралы

Курстық жұмыс

Педагогика | Педогогикалық зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі

Педагогика | Педогогикалық зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі

 Педагогика | Педогогикалық зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі


Мазмұны

Мазмұны
4.1 Ғылыми- педогогикалық зерттеу аппараттарының мазмұны
4.2Тәжірибелік- эксперименталдық жұмыстар және оны ұйымдастыру мазмұны
4.3 оқушылардың кәсіби оқыту бағдармаларын экспериментальды тексеру

4.2 Тәжірибелік – эксперименталъдық жұмыстар және оны ұйымдастыру мазмұны.
Тәжірибелік – эксперименталъдық жұмыстар келесі бағыттарда үйымдастырылады: жастардың кәсіби дайындығы бойынша жинақталған тэжірибелерді оқып үйрену; оқушыларды кәсіби оқьпу бағдарламаларын эксперименттік тексеру; әдістемелік нұсқауларды тексеру және оларды оқу процесіне өндіру.
I. Жастардың кәсіби дайындығы тәжірибесін зерттеу,
Жұмыстың мақсаты:
1. Ғылым мен жаңа технология қарқынынын , қазіргі заманды мамандықтарға қоятын талаптарын анықтау.
2. Оқушыларды, жастардың өндірістегі, КТУ-дегі кәсіби дайынды: мазмұнын және шарттарын талдау.
3. Кәсіби оқыту формаларын. әдістерін және оқыту құралдар анықтау.
Алта қойылған мақсаттарды шешуде практикада орып алып әлеуметтік жағдайларға және алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерге сүйену қажет.
Ю.К.Бабанскийдің тұжырымдауы бойынша әлеуметтік практиканы талдау: біріншіден – зерттеу багытындағы маңызы бар мэселелердің оқыту практикасында орын алатынын; екіншіден эксперимент көлемін мейлінше тарылту; үшіншіден – ғылыми (болжамға байланысты практикалық дәләлді алуға нақтылы септілн тигізеді.
Озық тәжірибелерді үйренуде ғалымдар төмендегілерді: алғашқыда, тәжірибелі оқытушылар, оқьпу шеберлерінің озық тәжірибелік элементтерін анықтау;
алынган тәжірибеге обьективті баға берерлік критерийлерді және тәсілдерді таңдау:осы критерийлер және тәсілдер арқылы олардың тиімділігін анықтау;
. теориялық тұрғыдан тәжірибені дәйектеу және оны жетілдіру; жетілдірілген тәжірибені эксперимент тұрғысынан тексеру; алдыңғы тәжірибелермен салыстырарлық оның оқу-тәрбие мазмұнындағы тиімділігін анықтау; таңдалып алынған тәжірибеге бере отырып , оны қалыптасқан тәжірибеден ерекшелігін анықтау, оған ғылыми- педагогикалық сипат беруді ұсынады .
Тәжірибелерді талдау жасауда бақылау, әңгімелесу, анкета, әртүрлі құжаттарға талдаулар және т.с.с. әдістер жиынтығын пайдалануға болады. Мұның ішінде ете мүқият дайындықты, әзірлеуді шікеіпа мазмұны қажет етеді. Оларды дайындау барысында:
сенімді ақпарат бере алатын, зерттелетін қүбылысқа нақтылы сипаттама беретін сұрақтарды таңдай білу;
тура және жанама сұрақтар ескерілуі;
сұрақтарды түзегенде жауапқа бағдар берілмеуі; I сұрақтың екі жақтылай мәні болмауына;
жабық сұрақтары шектеулі анкеталар және респонденттің өз пікірін 1 білдіруге мұрсат берерлік сұрақтардың түзілуіне;
алдын-ала сұрақтардың жауап беруге ыңғайлы ,жеңілдіктерін
бақылауға байланысты жағын респонденттермен жұмыс жүргізуге
және осының негізінде ішінара өзгерістер жасауға назар аудару
керек.
Жастардың кәсіби дайындығының тәжірибелік обьектілері болып төмендегілерді алуға болады: кәсіби оқытудың материалдық-техникалық базасы; еңбек әрекетінің шарттары, жағдайы;
VIII -IX; Х-Х11 сыныптардағы, кәсіби оқыту, КТУ, өндірістік оқыту мазмұны , формасы және дидактикалық оқыту құралдары, саны мен сапасы; оқыту шеберлерінің, оқытушылардың тәлімгерлердің кәсіби шеберлікті қалыптастырудағы педагогикалық іс-әрекеттері т.б.
Жоғарыдағы сұрақтарға қажетті мәлтметтер мен ақпараттар жинақтау үшін төменде қажетті кұжатар үлгісін ұсынамыз. а) Өнеркәсіп орындарындагы өндірістің даму деңгейін анықтау.
1. Халық шаруашылығының саласы.
2. Өндіріс типі.
3. Өндірістің негізгі жане көмекші жұмыс күшінің құрамы(процент
есебінде).
4. Жас жұмысшылар құрамы (процент есебінде )
5. а) қол еңбегі;
э) механизацияланған еңбекпен;
б) автоматтандырылған еңбекттен ұйымдастырылған жұмысшы күші (процент есебінде),
6. Өнеркәсіпте жаңа техника технология, материалдық пайдалану үлесі.
7. а) икемді автоматты линиялар; э) роботтар;
б) манипуляторлар;
в) ақпараттық техникалардың пайдаланылу үлесі.
8. Бригадалық формада ұйымдастырылған жұмысшылардың құрамы (процент есебінде).
9. Өндірісте жүмысшылардың мамандығын өсіру формалары.
10. Жастардың шығармашылық эрекеттерге қатысы. 11. Материалдарды үнемдеу шаралары.
12. Өнімді арттыру, өнімнің өзіндік құнын төмендету шаралары.
13. Тәлімгерлікті дамыту жолдары.
14. Озық өндірістік тәжірибелерді ендіру формалары.
15. Өндіріс орындарындығы жастардың бос уақытын ұйымдастыру
мәселелері. э) Жас жұмысшының әлеуметтік мінездемесін түзу.
Ә) жасы.
2. Қандай оқу орынын бітіргені.
.
3. Өндірістегі жүмыс стажы. Мамандығы.
.
4. Алмастырылатын тапсырманы орындауы.
.
5. Қоғамдық жұмыстарға қатысу белсенділігін.
.
7. Оқуды жалғастырудасыз ба?
Мамандықты жетілдіру курсында.
Колледж, университетте.
8. Бос уақытында қалай өткізесіз?
.

.
9.Әкімшілік тарапынан ескерту алдыңыз ба?
10. Өндірістің ішкі сұрақтары бойынша пікір таластарға араласасыз ба?
Жумысшының еңбек мазмұнын анықтау. (жұмыс күнінің фотографиясы).

РС Жұмыстын мазмұны
Жұмсалған уақыт
1 Жұмысты бастауға жұмыс орнын дайындау
2 Өндірістік тапсырманың техника-технологиялық құжатымен танысу
3 Қажетті құрал саймандарды дайындау, жабдықтарды ретке келтіру.
4 Негізгі операцияны орындау
5 Дайындалған бұйымның сапасын тексеру
6 Қосалқы жұмыстар, ауысулар
7 Демалыс, артық уақы
Озық тәжірибенің ұйымдастырылу формалары, әдістері және кәсіби оқытудың құралдарын анықтау.
Кәсіби оқытудың көп таралған қарапайым формалары мен әдістері
РС Кәсіби оқытудың формалары және әдістері Сұралғандар санының проценті үлесі
УПК оқушыс
9 Фронтальді- топтық (бригадалық)
Сабақ:
УПК
КТУ
Арнайы курста
Жұмыс орнында

Өнеркәсіпте
Жеке сабақ
УПК
КТУ
ОӨК
Өнімді өндіру барысында үйрету
Озық еңбек әдістерін тәсілдеріне үйрету
Лаборатория практикалық сабақтарда.
Инструктаж
Өнідістік практика кезінде
Оқу барысындағы практика кезеңінде
Шығармашылық әрекеттерге араластыру.

Оқыту процессінде:
– проблеммалық ситуацияларда;
– өндірісте сипаттағы есептер мен тапсырмаларды пайдалану
– техника- технологиялық
құжаттарды пайдалану;
– көрнекілік құралдары
– іскер ойындары т.б
өз бетінше жұмыстар
жауап бермеді.

Мамандық таңдауға әсер ететін факторлар

РС Мамандық таңдау жолына кім (не) әсер етті 8-сынып оқушысы 11-сынып оқушысы КТУ оқушы

10 Сынып жетекшісі, сыныптан тыс істерді ұйымдастырушы
Кәсібм консультант (мектепте арнайы орталықта)
Ата-анам
Достарым
Тәлімгерім
Әдеби ғылыми- көпшілік әдебиеттер
Ақпарат құралдары (кино лекция телевизор т.с.с)
Еңбек озаттармен жас жұмысшылармен кездесулер
Мектептегі пәндер(қайсысы———)
Еңбек әрекеттері Упк-дағы Оқу өндірістік техындағы
Лагерьдегі
Бригада құрамындағы т.с.с

Жас жұмысшылапдың мектепте КТУ, өндіріс орындаырнда,біліктіліктерін пайдалануы
Рс Мамандыққа берілген кәулікті пайдалану дәрежесі Мамандық алған жері
КТУ-де мектепте өндірісте
1 2 3 4 5
1 Алған еңбек разряды сәйкес жұмыс істеймін
2 Аздаған қайта дайындықтан өту қажет болды.
Толық қайта дайындықтан өту қажет болды.
Жауап беруге қиналамын

Жалпы жүргізілген бақылауларға қарап еңбек тиімділігі негізінен жұмысшының өз еңбегіне деген қызығушылығына тәуелді еекнін аңғаруға болды.
Бұл жөніндегі ақпаратттың 5-6-7-8 кестелер негізінде талдау жасай отырып мәләметтер жинақтауға болады.
Жас жұмысшының өз еңбегіне қаннағаттанбаушылығы

РС Еңбегімен қанағататнушылық дәрежесі Сұралғандардың процентен есебімен
1 2 3
1 Толық қанағаттандырады
Толық емес қанағаттандырады
Қанағаттанбаймын
Жауап бермеді

Еңбектің қанағанттандырушылық көрсеткіштері

РС қанағанттандырушылық көрсеткіштері Сұралғандардың процентен есебімен

13 Еңбектің жоағрғы тәртібі
Еңбектің жақсы ұйыдастырылуы(дер кезінде жұмыспен қамтамассыз етілуі, жоспарлылығы,бір сарындылығы т.с.с)
Жұмыс ойлвануды талап етеді шығармашылық элементі бар
Өнімнің сипаты
Жалақысы жоғары
Жұмыстағы достарымен жақсы қарым- қатынас
Жұмыстың әр түрлілігі
Басшылармен жақсы қарым-қытынас
Жұмыс уақыты, ретимі, темпі дұрыс
Ауыр жұмыс емес
Жұмысты орындау барасындағы өз бетінше шешеім қабылдай, орындай алатыны
Жұмыс жаңа саймандармен жабдықталған, жаңа техникамен байланысты
Жұмыстың болашағы бар, келешек мамандығыңды артыруға мүмкіндік береді.

Еңбектің қанағаттандырмайтындығының көрсеткіштері

РС ЕЕңбектің қанағаттандырмайтындығының
кө рсеткіштері
Сұралғандардың процентен есебімен
10 Еңбек тәртібінің төмендігі
Еңбектің дұрцс ұйымдастырылмағандығы(дер жұмыспен қамтамассыз етілмейді т.с.с)
Жұмыта шыығармашылық элементтері жоқ, өндірілетін өнімге қызғушылық төмен
Еңбек ақысы төмен
Жұмыстағы қарым- қатынас нашар
Басшымен қарым-қатынас нашар
Бір қалыпты, бір тектес, жалықтыратын жұмыс

Жұмыс уақыты, режимі қолайссыз өз бетінше жұмыс жасауы шешім қабылдауға мұрша жоқ

Ауыр жұмыс құрал- саймандар ескі, тзығы жеткен техника

Мамандықты артыруға мүмкіндік жоқ, болашағы жоқ …..

© Бұл курстық жұмыстар сіздің жұмысыңызға негіз болады деген үміттеміз.

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top