Connect with us

Бәрі туралы

Курстық жұмыс

Экономика | ҚР ІІ ші деңгейлі банктерінің банктік тәуекеліндерін басқару(тәуекелдің 1 түрін мысал ретінде

Экономика | ҚР ІІ ші деңгейлі банктерінің банктік тәуекеліндерін басқару(тәуекелдің 1 түрін мысал ретінде

 Экономика | ҚР  ІІ ші деңгейлі банктерінің банктік тәуекеліндерін басқару(тәуекелдің 1 түрін мысал ретінде


Мазмұны

Кіріспе………………………………………………………………………….3
І. Банктік тәуекелдер………………………………………………………..4
1.1. Банк тәуекелінің жіктелуі………………………………………4
1.2. Банк тәуекелін басқару…………………………………………13
1.3. Коммерциялық банктер тәуекелін рейтингтік бағалау жүйесі………………………………………………………………..19
ІІ. Несиелік тәуекел………………………………………………………..24
2.1. Несиелік тәуекел………………………………………………….24
2.2. Несиелік тәуекелді басқару…………………………………..29
ІІІ. Шетел тәжірбиесі және банк тәуекелі………………………..36
3.1.Шетел тәжірбиесінен мысал………………………………….36
Қорытынды…………………………………………………………………44
Қолданылған әдебиеттер……………………………………………..46

1. Банктік тәуекелдер

1.1. Банк тәуекелінің жіктелуі

Тәуекел әрқашанда адам қызметінің кез келген аясында бірге болады және оның қызметінің табыстылығы тәуекел мәселесін жақсы шешуіне байланысты болады .
Тәуекел – бұл табиғаттың әр түрлі құбылыстарынан және адамның қызмет түрлерінен пайда болатын жоғалтулар қаупінің мүмкіндігі . Тәуекел – тарихи және экономикалық категория болып табылады .
Тәуекел тарихи категория ретінде қоғам дамуымен байланысты бо-лып және адамның болашақтағы болатын қауіпті түсінуімен байланысты
болады . Қоғамның даму барысында тәуекел экономикалық категорияға айналды .
Тәуекел экономикалық категория ретінде кез келген кәсіпкердің қызметімен , соның ішінде банктік қызметімен байланысты болатын ,оның нәтижелігінің анықсыздығын және сәтсіздік жағдайында қолайсыз нәти-же мүмкіндігін көрсететін жағдайдағы сипатта болып табылады. Қолайсыз жағдай орын алғанда үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін : кері (ұтылу, жоғалту , шығын) ; нөлдік және оңды ( ұтыс , табыс , пайда ).
Шығындардың пайда болуы мен пайданы жоғалту сияқты қолайсыз
нәтижелер мүмкіндігі берілген несиелер бойынша төлем жасалмауы , ре-
сурстық базаның қысқаруы , баланстан тыс операциялар бойынша төлем-
дерді жүзеге асыру нәтижесінде пайда болуы мүмкін . Қазыргі банктік сектор тәуелсіз болуы мүмкін емес , өйткені тәуекел әр банк операция- сында бар , белгілі бір тәуекелдің жіктелуі әр түрлі болуы мүмкін .Тәуе-келден құтылу мүмкін емес . Сондықтан кез келген кәсіпкер тәуекел дең- гейін минимумға мүсіруге тырысады және бірнеше альтернативті шешім-дер ішінен тәуекел деңгейі минималды шешімді таңдайды , сондай-ақ тәу-екел деңгейі мен табыс шамасының оптималды қатынасын таңдауға ты-рысады . Осыған байланысты Қазақстандық банкирлерге банктік қызмет нарығында қалыптасқан жағдайды бағалау және батыс тәжірбиесіндегі банктік тәуекел басқару мен мониторингіне көңіл аудару керек .
Банктік тәуекел дегеніміз не ?
Банктік тәуекел – жоспарланған қаржылық операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде қосымша шығындардың пайда болуы , табыстардың толығымен алмауы немесе банктің өз ақша – қаражаттарын жоғалту мүмкіндігі .
Банктің өз қызметі процесінде тәуекел түрлеренің әр түрлі жиын-тығымен кездеседі . Осы жиынтықтар бір-бірінен пайда болу уақыты мен орны , экзогендік факторлар жиынтығы ( яғни экономикалық орта ,
коньюктурамен байланысты «сыртқы») және экзогенік факторлар банктің(өзіндік қате қызметінен пайда болатын «ішкі») бойынша ажыратылады . Сонымен бірге , барлық тәуекел бір-бірімен байланысты және банк қыз-метіне әсер етеді .
Банк қызметі табысты болу үшін , банк тәуекелді бөлшектеу және нақты тәуекел түріне ең жақсы басқару тәсілін қолдану қажет .
Сонымен , банк тәуекелінің қызықты классификациясын қарасты-райық , ол өзіне категория , топтар , түрлер , түрлер астындағы және тәуе-келдің әр түрлілігін қамтиды .
Банк тәуекелін жіктеу ( 1-сызбада берілген ).
Банктік тәуекелдің жоғарыда берілген жіктелуінде негізгі қағида-ларды көрсетуге болады .
Сонымен банктік тәуекелді жіктеу қағидалары мыналар :
1. Банктік тәуекелдің әсер ету және қызмет ету аясы .
2. Банк клиенттерінің құрамы .
3. Банктік операциялар сипаттамасы .
4. Коммерциялық банктердің түрі .
Әсер ету мен қызмет ету аясына байланысты банктік тәуекелдер сыртқы және ішкі деп бөлінеді .
Сыртқы тәуеклдерге банктік қызметіне тікелей байланысты емес немесе берілген 1 клиентпен байланысты емес тәуекелдер жатқызылады . Банкте анықталған ақша-қаражаттары болғанда , ол жанама түрде сыртқы тәуеклдерді алдын ала болжай алады және оларды өз уақытында басқара алады . Сыртқы тәуекелдер саяси-экономикалық , әлеуметтік-құқықтық , бәсекелестік , қаржылық және басқадай факторлардан пайда
Саяси факторларға соғыс, жаулап, басып кіру (оккупация), саяси көтерілістер мен тәртіпсіздік, идеологиялық келіспеушілік, экономикалық қызығушылық қақтығыстары, саяси күштер мен әлеуметтік топтар қызығушылықтарының поляризациясы, саяси режимнің ауысуы, ұлттандырылуы. жекешелендірілуі, қарыздарды жалпылау (консолидация), эмбаргоны енгізу, импорттық лицензияны алып тастау, тікелей шетел инвестициялар тәуекелі және т.б. жатқызылады. Экономикалық факторларға мыналар жатады: ЖҰО-нің төмендеу немесе өсу қарқынының баяулауы, өнімге деген бағаның тез өсуі, экспорттан түсетін табыстың төмендеуі, импорттық өнімнің өсуі, әлемдік нарықтағы отандық тауарлар бәсекелестігінің төмендеуі, іскерлік белсенділігінің төмендеуі, басқа да мемлекеттермен байланыстардың азаюы, халықтың бірыңғайлылығы мен білім деңгейінін төмендеуі, инфрақұрылымның нашар дамуы және т.б.
Әлеуметтік факторлар азаматтық соғыс, табыстардың бірдей бөлінбеуінен, идеологиялық және діни көзқарастардың қайшылықтары, ұлттық қақтығыстар, көтерілістер жағдайларынан туындайды.
Құқықтық факторлар келесідей: заңдылықтардың өзгеруі, оның бұзылуы.
Бәсекелестік факторлар: банктің және банктік мекемелердің қосылуы, банктік операциялар мен мәмілелердің жаңа түрінің пайда болуы, басқа банктердің қызмет құнының төмендеуі, банктік қызмст сапасына деген талаптардың жоғарылауы, жаңа банктік мекемелер пайда болуының жеңілдігі, банктің банкротқа ұшырау қиындығы мүмкіндігімен байланысты болады. Қаржылық факторлар тәуекелдігі – жалпы ішкі өнім, сыртқы қарыздың экспортқа қатысты кызмет көрсетуінің көлемі, ЖІӨ-ге ағымдағы баланстың дефицитінің сыртқы қарызға қолайсыз катынасы.
Банктің өзінің қызметіне байланысты және ол тәуекел жағдайларды белсенді түрде басқару мүмкіндігін иеленеді. Ішкі тәуекелдерге берілген жекеленген коммерциялық банк иеленетін кәсіпкерлік артықшылықтар әсер етеді. Атап айтсақ, қаржылық нарықтың берілген аясында банктің қызмет көрсетуін ұйымдастыру кезінде оның басшылары мен дұрыс таңдалған стратегиясы мен саясаты. Банктік операциялар технологиялық процестерімен маманданған қызметкерлер жеткілікті минимумын оптималды басқару, тиімді маркетингтік стратегияны және тактиканы таңдау және т.б. факторлар. Ішкі тәуекелдер банктің өз қызметінен клиенттердің қарыз алушылардың немесе оның берілген контр серіктестер қызметіне байланысты. Олардың деңгейіне банк басшыларының іскерлік белсенділігі, басқарудың тиімділігі мен тактикасы және басқадай факторлар үлкен өсер етеді. Осыдан келе тәуекелдер келесідей бөлінеді:
– банк активтерімен байланысты (несиелік, валюталық, нарықтық, ли-зингтік, кассалық, есеп айырысулық, факторингтік. корреспонденттік шот бойынша, қаржылық және инвестиция бойынша тәуекел және т.б.);
– банк пассивімен байланысты (салым және депозит бойынша, банкаралық несиелерді тарту тәуекелдері және диверсификация тәуекелі);
– банктің өзінің активтері мен пассивтерін басқару сапасымен
-7-
– байланысты (пайыздық тәуекел, өтімділік тәуекелі, төлем қабілетсіздігі, капитал құрылымы тәуекелі, банк капиталының жеткіліксіздік тәуекелі);
– қаржылық қызмет жүзеге асу тәуекелімен байланысты (операциондық, технологиялық тәуекелдік, жаңа енгізулер тәуекелдігі, стратегиялық, бух-галтерлік, әкімшілік тәуекелдігі, қауіпсіздік тәуекелі).
Банк клиенттерінің құрамының тәуекелдігі банктік қызмет маркетингпен, қоғаммен қарым-қатынас жасаумен байланысты. Кіші орта және ірі клиенттердің талаптарының әр түрлілігі сол тәуекелдің деңгейін анықтайды, яғни ұсақ қарыз алушы ірі қарыз алушыға қарағанда нарықтық экономиканың кездейсоқ жағдайларына көбірек тәуелді болады. Сонымен қатар бір қарыз алушыға немесе бір-бірімен байланысты қарыз алушылар тобына, салаға және аймаққа немесе мемлекетке берілген үлкен несиелер көп жағдайда банктің банкротқа ұшырауының негізгі себебі болады.
Банк үшін тандамалы клиентті дұрыс таңдау үлкен маңызға ие. Әдетте осындай серіктестерге қаржылық тұрақтылығының жоғары деңгейі бар және өтімділік пен баланс төлем қабілеттігінің жақсы көрсеткіштері, табыстылық деңгейінің жеткіліктілігімен қамтамасыз етілген меншікті қаражаты бар кәсіпорындар жатқызылады. Нарықтық катынастың дамуына байланысты банктік жүйенің тұрақсыздығы күшейеді, ал ол өз кезегінде экономика мен кәсіпорынның әр салалар жағдайына әсер етеді. Шаруашылық субъектілер өзіндік каражаттар мен резервтерді қысқарта бастайды. Бұл несие ресурстар дұрыс айналымының бұзылуына және банк операцияларының тәуекелдерінің өсуіне алып келіп соғады.
Банк операциялар есебінің сипаттамасы тәуекелдерді келесідей бөлуді ұсынады: баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша, активтік және пассивтік операциялар бойынша тәуекелдер. Бірақ, айта кететін жайт, баланстық операциялар бойынша пайда болатын тәуекелдер көбінесе баланстан тыс операцияларға таралады.
Банктік баланс тәуекеліне келесілер жатады:
– несиелік тәуекел (негізгі ссуда бойынша қарыздың қайтарылмау тәуекелі);
– пайыздық тәуекел (берілген ссуда бойьшша пайыздың
алыпбау тәуекелі);
– өтімділік тәуекелі (банктің өз міндеттемелерін уақытында орындамау тәуекелі, өтімділік нормативтерін бұзу тәуекелі);
– капитал кұрылымының тәуекелі (капитал жеткіліктілік нормативінің банк орындамау тәуекелі, оның капитал құрылымының рационалды емес ұйымдастыру тәуекелі).
Соңғысы банктің қосымша капиталы (несиелік тәуекелдерді жабуға арналған резервтер, бағалы қағаздардың құнсыздануынан резервтер және т.б.) негізгі капиталынан асып түскенде пайда болады.
Баланстан тыс тәуекелдер банктің келесідей жағдайларда қызмет көрсете алмау мүмкіндігі:
– берілген кепілдер бойынша;
-8-
– шығарылған бағалы қағаздар, бағалы қағаздармен жасалған келісім-шарт бойынша;
– несиелік міндеттемелер бойынша;
– валюталық мәмілеге отыру бойынша.
Сонымен қатар, банктік тәуекелдер деңгейі лизиигтік және факторингтік операцияларды, бартерлік және клирингтік мәмілелерді жүзеге асырған кезде пайда болуы мүмкін.
Лизинг – жаңа техника және технологияны дамытуды каржыландыру, нақты негізгі капиталдың жеке элементтерді жедел түрде енгізу қажеттілік кезеңінде құрал-жабдықтарды сатуды ұлғайту, тауардың өмір циклін қысқарту тәсілі.
Лизингтік мәмілелердің тәуекелін төмендету үшін амортизациялық аударымдар нормаларын жедел түрде өңдеу немесе оларды мерзімінен бұрын аударуды пайдалану керек. Қазіргі уақытта лизинг тәуекелі жоғары операция болып саналады. Сондықтан да одан келетін шығыңдарды жабу банктің резервтік қор есебінен мақсатты түрде жүзеге асырылуы керек.
Лизингтік операцияларды жүзеге асыратын субъектілер арасындағы катынас формасына байланысты ол оперативтік, қаржылық, қайтарымды және халықаралық бола алады.
Жоғарыда көрсетілгсн лизингтің әрбір түрлері тікелей және жанама, шұғыл және қайта калпына келетін (револьверлік), таза және толық бола алады.
Клиринг — ақша (валюта) аударымсыз тауарларды айырбастауды жүргізетін мемлекеттер, экономикалық бірліктер, екі банк арасындағы дара төлеу. Клирингтік операциялар маңызы келесідей көріністе: арнайы клириигтік келісім-шарт негізінде белгілі бір календарлық кезеңдегі, көбінесс 1 жылдағы өзара сауда сомасы әр түрлі сауда-саттықпен айпалысатын елдердің белгілі бір банктік шоттарында айналыста жүреді. Клирингті жүзеге асыра отырып, әрбір экспортер жақ экспортқа шығаратын тауар сомасын өз банкісінен алады. Банк өз жағынан банк-импортердің аударымын күтпейді, керісінше клирингтік шотты дебеттейді және импортермен байланысты сәйкес банкке дебеттік авизо жібереді. Өзара жеткізуіндегі балансты жүзеге асыруға тырысқанға қарамастан, көбінесе кезең соңында бір жақ өз пайдасынан асып түседі. Яғни, авуарға ие болады. Ол өзінің серіктесінен тауар алғысы келмейді немесе оған ақша қажет. Бұл жағдайда жақ делдалдау көмегімен үшінші елге өзінің авуарын сата алады. Бұл жерде клирингтік валюта құны мен еркін айырбасталатын валюта құны арасында айырма пайда болады. Сандық сипатта бұл айырманы дизажио деп атайды. Мысалы, 100 клирингтік долларды 85 еркін айырбасталатын валютаға айырбастаса, онда дизажио 15%-ды кұрайды. Клирингтік валютаны сату суитч деп аталады (ағылшын тілінен аударғанда «SWITCH» – ауыстыру, көшу). Бұл термин сауда мәмілелерінің субъектісін немесе объектісін айырбастаған кезде қолданылады. Мысалы, беделі төмен бағалы кағаздарды сатуда, несиелік мәміле жағдайында серіктестерді ауыстырғанда және т.б. жағдайларда болады.
-9-
Бартерлік мәмілелер — тауарды ақшамен емес, тауармен төленетін өтелу формасы. Олар фирмааралық және мемлекетаралық бола алады. Фирмааралық бартерлік мәмілелер әр түрлі делдалдар көмегімен жүзеге асырылады. Халықаралық бартерлік мәмілелер клиринг сияқты прайс-беттермен, техникалық несиемен, тауар құнын қайта санау валютасымен байланысты, бірақ белгілі бір уақыт кезеңімен байланысты емес және бартерлік келісім-шарт ұзақтылығы нақты прайс-беттерде көрсетілген тауар құны мен санына байланысты.
Факторингтік операциялар бойынша тәуекелді төмендету үшін қарыз алушының төлем қабілеттілігін, оның шаруашылық байланысының сипатын және жабдықтаушылармен қарым-қатынасын, төлемдер кұрылымын, өнімнің бәсекелес қабілеттілігін, оның кайтару жағдайлары санын және т.б.
қорытындылау керек .Банктің факторингтік бөлімімен вексельді сатып ал-ғанда, жабдықтаушылардың қола вексельді (яғни тауармен өтелмейтін вексель) ие болуда қосымша тәуекелдің пайда болуына соғады.
Ішкі тәуекелдер банктің түріне және ерекшелігіне байланысты. Бұны былайша түсінуге болады: барлық банктерге сыртқы тәуекелдері, қаржылық қызмет көрсету тәуекелі, баланстық және баланстан тыс тәуекелдер тән бола тұра, негізгі зоналар, көлемдері және артықшылықты бағыттар банктің маман-дануына байланысты әр түрлі қалыптасады, осыдан келе банк қызметінің әрбір түрі әр түрлі сипатталынады. Тәуекелдер жинағы бұл банктер үшін әр түрлі болады. Ақшалай бос қаражаттарды тарту және оларды басқа да несиелік меке-мелерде орналастырумен айналысатын банктер үшін салымдар мен депозиттік операциялар бойынша тәуекелдер тән, сонымен қатар банкаралық несиелер-дің қайтарылу мүмкіндігі бар. Негізгі бағыттары инновация болып табылатын мамандандырылған банктерге жаңа технологияларды ұзақ және орта мерзімді несиелендірумен байланысты тәуекелдер тән болып келеді. Сондықтан мұн-дай банктерде бірінші орында инновация тәуекелі (қаржылық қызмет көр-сету тәуекелінің элементі ретінде), сонымен қатар маркетингтік тәуекелдер – яғни, жаңа технологияларды енгізетін өнеркәсіптің өнімді өндіруде туын-дайтын алдын ала болжанбаған қиындықтармен байланысты тәуекелдер). Бұл жағдайда ерекше мағынаға сыртқы жобалық тәуекелдер, яғни фирмаішілік немесе корпоративтік тәуекел, нарықтық немесе портфельдік тәуекел (банктік саясат және несиелік портфельге сәйкес тәуекел табиғаты және тәуекел географиясы). Бұл жерде алдын ала экономикалық тиімділікті, сапалылы-ғын бағаламай, технологиялық жаңалықты игеруде үлкен тәуекелге тап болады, яғни жаңа технологияны уақытынан бұрын бастаса, жаңа өнімге тұтынушы сұранысы жок немесе аз болса, өндіретін өнімнің белгілі бір бағытта түрі көп болса және т.б. Биржалық банкті қарастырғанда, негізгі екі тәуекел түріне көңіл бөлу керек. Мысалы, тауарлық биржада клиенттің алдын ала берген қаражаты негізінде клирингтік есеп айырысуды қамтама-сыз ететін банк үшін есеп айырысу тәуекелі, яғни есеп айырысу операциялары бойынша шығын болады. Егер биржалық банк бағалы қағаздар нарығында клиентгермен бірлесе отырып трасталық және брокерлік қызметтер керсетсе,
-10-
онда бағалы қағаздармен байланысты келесідей тәуекелдер болады:
• капиталдық (бағалы қағаздар портфелінің өтімді емес тәуекелі);
• селективтік (бағалы қағаздарды дұрыс таңдамау тәуекелі);
• уақтылы;
• нарықтық (бағалы қағаздардың құнсыздану тәуекелі);
• іскерлік (эмитенттің бағалы қағаздар бойынша пайыздарды
төлемеу тәуекелі);
• қайтарылатын (эмитент облигацияны қайтарып беру тәуекелі).
Сыртқы сауда операцияларына қызмет көрсететін мамандандырылған банк келесідей негізгі тәуекелдерге кездеседі:
• экономикалық (валюта бағамының өзгерісіне байланысты актив және пассив құнының өзгеру тәуекелі);
• аударым (пассив және активтердің шетел валютасында есептегенде айырмашылық тәуекелі);
• мәмілелік (мәміле құнының болашақ ұлттық валютада анықталма-ғандығының тәуекелі;
• сақтандыру:
• саяси.
Жеке тұлғаларға қызмет көрсететін банктер үшін келесі тәуекелдер тән:
• ипотекалық және тұтыну ссудалары бойынша қаржылық және несиелік тәуекелдер:
• кепілхат бойынша тәуекел (гарантия);
• кепіл тәуекелі (залог).
Ипотекалық банктер көбінесе несиелік кепілдік заңдылық тәуекелдерге ұшырайды.
Салалық банктер қызметтеріне салалар сипатына тән тәуекелдер және олардың орта салалық көлемі әсер етеді. Олар басқа салалармен салыстырғанда қаржылық және экономикалық аспектілеріндегі салалардың өзгергіштігімен, динамизм деңгейімен тікелей байланысты. Салалық тәуекелдердің келесідей түрлері бар:
• бета-тәуекел (бета-коэффициент):
• саланың өмірлік цикл тәуекелі;
• салаішілік бәсеке тәуекелі.
Бета-тәуекел – ол жалпы экономикалық қызмет нәтижесімен салыстырғанда сала қызметінің нәтижесі орташа деңгейден жиі ауытқып тұратын жүйелік тәуекел. Егер бета-тәуекел 1-ге тең болса, онда ол мемлекет экономикасының жалпы сипатына сай келетін салаға ауыстыру керек. Бета-тәуекелдің көрсеткіші қаншама жоғары болса, саланың басқа да бірдей жағдайларындағы тәуекелі жоғары болады. Бета-тәуекел түсінігін жеке банктерге де пайдалануға болады. Оны Глориябанк (Ресей) аналитикалық орталығы және ПАКК кеңес беру формалар дифференциалды акция портфелі салыстырмалы орташа бағалы қағаздармен байланысты операцияла…..

© Бұл курстық жұмыстар сіздің жұмысыңызға негіз болады деген үміттеміз.

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top