Tag: 40. Егер а < b болса, онда кез келген с > 0 саны үшін ас  < bс;