Тарих

Тарих

Аттикада Полистің қалыптасуы

Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттикатарихыныңдеректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық, жериеленуші аристократтарменкүресі.Афиныдағытирания. Писистраттыңсыртқы жәнеішкісаясаты.ЛидияменЕгипетпенбайланыстары.Афиныдағытиранияның құлауыжәнеоныңсебептері.Гиппийдіңқуылуы.Спартаныңараласуы,Билікке Клисфенніңкелуі.КлисфензаңдарыжәнеАфинықұлиеленушілікдемократиясының қалыптасуы.Ф.ЭнгельсАфиныполисыныңдамуыүшінСолонжәнеКлисфен заңдарыныңмаңызытуралы. Грецияныңбасқаоблыстарындағыполистер. ОрталықГрецияжәнеФессалия.Әртүрліоблыстардыңбіркелкідамымауы.Эвбейдегі ХалкидикажәнеЭретрия,Фокея.Б.э.д.ҮПІ-ҮТІғғ.олардыңролі.Үлыгрек...

Сирия тарихынан мәліметтер

II дүние жүзінің соғыс барысында 1943 ж Сирия формальді түрде тәуелсіздік алды бірақ одақтастардың әскерінің орналасуы. Оны Англия мен Франциядан...

Ирак тарихынан мәліметтер

Соғыстан кейінгі кезеңде қоғамдық өмірдің жалпы демократизациалануы Иракта 1940 жылдың соңында ұлт-азаттық қозғалыстың өрленуіне негіз болды. Шаруалар , жастар, прогресшіл...

Ливия тарихынан естеліктер

Солтүсттік африкадағы италия герман әскері жеңіліске ұшырағаннан кейін Ливия территориясында ағылшын және француз әскери бүлігінің бақылауы орнады. Британдықтар Киренаика мен...

Еуропа және Америка елдерінің бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі саяси дамуының негізгі бағыттары

Қоғам дамуының ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басындағы қорытындылары. Бірінші дүниежүзіліксоғыстың алдыңғыекі-үш он жылыдықтың ішінде Еуропа мен Солтүстік Америкада...

Page 1 of 38 1 2 38